Biodiversiteit Leefbaarheid

Samenleving betrekken bij landschapsonderhoud

Hoe beheer je het platteland en haar landschap op een langdurige manier zonder dat je er bakken met geld tegenaan gooit en mét betrokkenheid van de samenleving? In de zeven gebieden in Overijssel worden daar proeven mee gedaan. Vier van die gebieden liggen in Salland: Lettele, Heino Raalte, Olst Zuid, en omgeving Lierderholthuis.

Van 2008 tot 2015 was de regeling Groene en Blauwe Diensten van kracht. Een regeling waarbij vanuit provincie en gemeenten geld beschikbaar werd gesteld voor langjarige beheercontracten van landschapselementen (20 tot 30 jaar). De provincie vindt dat het in stand houden van landschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. “Landschap voelt vaak ‘eigen’, maar veel mensen voelen zich geen ‘eigenaren’. Er is een grote groep genieters maar de lasten drukken op de schouders van een kleine groep beheerders en eigenaren. Dat maakt het behoud en de ontwikkeling van het landschap kwetsbaar.”

De pilots zijn uitgedaagd om na te denken hoe je de samenleving kunt betrekken bij het langjarig beheer van landschapselementen zoals houtwallen, houtsingels, knotwilgen, meidoornhagen, struwelen, kleine bosjes, sloten en poelen. Centraal staat het versterken van de verbinding tussen mens en landschap.

Salland
Kostbaar Salland is de trekker van de Sallandse pilots. Zij werkt aan een vitaal platteland, is actief op het gebied van landbouw, natuur, landschap en water en klimaat van Salland. in de gebieden die meeoen, zijn mensen gezocht die al actief zijn op het gebied van natuur en landschap. De insteek van de verschillende deelgebieden is zeer divers. De komende maanden worden benut om nieuwe coalities te vormen, verbanden te leggen met niet-traditionele landschappelijke organisaties, zoals binnen de zorg, sport, consument en educatie. Hiermee wordt de relatie tussen mens en landschap versterkt. In de pilot mondt deze relatie uit in een grote mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de burgers.

Bidbook
Als we het bidbook in handen hebben, zullen we de Sallandse gebieden stuk voor stuk tegen het licht houden.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten