Klimaat

Verder met plannen voor veilige IJsseldijk

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst moet worden versterkt om Salland en Zwolle beter te beschermen tegen overstromingen. Deze week heeft het algemeen bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief vastgesteld. Er is een plan gemaakt welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de dijk te versterken.

Het project IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Deltaplan Waterveiligheid (Hoogwaterbeschermingsprogramma). We schreven er hier en hier al eerder over.

Het waterschap licht het gekozen plan toe op inloopbijeenkomsten  op maandag 23 september in het gemeentehuis in Wijhe en een op dinsdag 1 oktober in Zwolle.

Iedereen is van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur.

1 reactie

Klik hier om een reactie achter te laten

 • Onderstaand verhaal is door een lid van onze werkgroep ingesproken bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschap WDO Delta afgelopen donderdag 12 september voor de behandeling van het agenda punt over de besluitvorming over de voorkeursvariant. Wij bepleiten daarmee voor het behoud van de zeer soortenrijke grasmat op grote delen van de dijk.

  Geachte bestuurders,

  U neemt vandaag een besluit over het voorkeursalternatief van de dijkversterking Zwolle- Olst. Wij willen graag een belangrijk aspect bij u onder de aandacht brengen, dat wij ook naar voren hebben gebracht in reactie 10 van de reactienota in bijlage 3 van dit agendapunt. Dit gaat over het mogelijk vervangen van de huidige bekleding door een kleilaag omdat het om zogenaamde “zanddijken” zou gaan.

  Dit dijktraject is van groot belang voor de wilde flora. Het behoort tot de meest waardevolle dijkvegetaties van het Nederlandse rivierengebied, De dijktaluds zijn mede dankzij het goede beheer door het waterschap bijzonder bloemrijk. Deskundigen van onze vereniging hebben afgelopen twee jaar de plantengroei van de dijken onderzocht en deze gegevens aan het waterschap ter beschikking gesteld. Er komen hier maar liefst 27 Rode Lijst soorten voor. Dat zijn dus plantensoorten die in ons land bedreigd worden.
  Voorbeelden zijn Veldsalie, Kleine pimpernel, Kleine ruit, Grote Wilde thijm, Duifkruid, Rapunzelklokje.
  De zorgwekkende achteruitgang van wilde bijen en andere insecten, die de laatste tijd in het nieuws is, maakt het belang van deze dijken alleen maar groter.
  Deze soortenrijke dijkvegetaties behoren tot de zogenaamde stroomdalgraslanden. In het in december 2018 door de provincies Overijssel en Gelderland vastgestelde Natura 2000 beheerplan voor de Rijntakken wordt ook veel aandacht besteed aan deze stroomdalgraslanden. Door de minister van LNV is aan dit habitattype stroomdalgrasland de status “sence of urgency” toegekend. Alhoewel dijken formeel niet binnen de begrenzing van het N2000 gebied liggen vormen ze wel een belangrijke groeiplaats, die direct grenst aan het N2000 gebied.
  Het beheerplan Rijntakken zegt hierover: “Voor de ontwikkeling en behoud van de ecologische diversiteit in de gehele Rijntakken is verdere ontwikkeling van droge graslanden op taluds van dijken echter wel gewenst. De waterschappen hebben hierover met het Rijk nadere afspraken gemaakt “.
  Bij het nu voorliggende plan staat de veiligheid natuurlijk voorop. Nu is het gelukkig zo dat veiligheid en bloemrijke dijken prima kunnen samengaan. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een kruidenrijke grasmat op licht zavelige bodem erosiebestendiger is dan een bemeste soortenarme grasmat. Kruiden hebben namelijk diepere wortels, tot wel 70 cm, en zijn meestal ook beter bestand tegen droge perioden. Langs de IJssel komen ook geen zanddijken voor zoals langs de Vecht. Het gaat hier om dijken met een bekleding van lichte tot zware zavel.
  Wij roepen u dan ook op om alles in het werk te stellen om deze waardevolle dijktaluds te sparen. Bij eventueel te verhogen trajecten is het ook erg belangrijk om afdekmateriaal te gebruiken waar een dergelijke bloemrijke vegetatie zich weer opnieuw op kan vestigen. De nieuw aan gelegde dijk bij Westenholte is wat ons betreft een voorbeeld van hoe het NIET moet. Op de voedselrijke kleilaag die daar is aangebracht ontwikkeld zich nu een soortenarme begroeiding met veel ongewenste kruiden zoals Ridderzuring en Akkerdistel.

  Kostenbesparing
  Het handhaven van de huidige bloemrijke taluds op die dijktrajecten die niet verhoogd hoeven te worden zal ook een grote kostenbesparing opleveren. In het advies van de Adviesraad (bijlage 5 van dit agendapunt ) wordt ook aanbevolen om te zoeken naar kostenbesparende oplossingen. Handhaven van de soortenrijke grasmat is wat ons betreft van ook de eerste waar u veel geld mee kan besparen!
  Bedankt voor uw aandacht.
  Werkgroep Dijkflora van IVN-afdeling “De Grutto” Wijhe-Olst