Klimaat

Oppositie wil haast met duurzaam beleid en roept raadsleden op hun huis te isoleren

BurgerBelang Raalte, Groen Links, D66 en PvdA roepen alle raadsleden met een eigen huis op een quickscan te laten maken, zodat ze kunnen zien waar ze energie kunnen besparen en hoe ze zelf energie kunnen opwekken. Energieloket Salland biedt deze scan aan. Iedere huizenbezitter in Raalte kan daar gebruik van maken.

Met deze actie uit de koker van Henny Lammers van BurgerBelang willen de partijen de aandacht vestigen op de mogelijkheid je eigen huis te verduurzamen en daarmee de energierekening naar beneden te brengen. Energieloket Salland zegt daarover: eerst kijken waar je kunt isoleren, dan kijken wat je zelf nog op moet en kunt wekken. Dat verhoogt het wooncomfort, dat geeft je huis meerwaarde en de kosten verdienen zich meestal terug via een lagere energierekening.

Het onderwerp komt 11 april in de raadsvergadering als de duurzaamheidsagenda van Raalte besproken wordt.

Voor raadsleden, maar ook voor alle andere woningeigenaren: lees in de bolletjes van het energieloket boven dit artikel hoe je de quickscan aanvraagt, maar ook welke subsidies er al voor gelden.

De brief die op de agenda komt
Van Henny Lammers, BurgerBelangen, Ralph Mulder, Groen Links, Bert Terlouw, D66, Arie van de Wilt, PVDA

Tijdens een informatieve bijeenkomst in juni 2018 zijn we als raad bijgepraat over de toen actuele stand van zaken m.b.t. klimaatbeleid, waarbij er vanuit de raad (in oriënterende setting) reacties zijn gegeven.  Vervolgens zijn we als raad op 6 december 2018 met een presentatie aanvullend geïnformeerd, gevolgd door een presentatie in een Rond-de-tafelsetting op 31 januari jl.

De opstellers van deze notitie zijn van mening dat het huidige beleid en de plannen téveel het accent leggen op de lange termijn (2050) en op getalsmatige einddoelen. Er worden te weinig acties ondernomen die lokaal realiseerbaar zijn op de korte termijn. Tot slot ontbreekt het aan slagvaardigheid in het trekken van conclusies uit reacties van inwoners.

Wij vinden het van belang dat:

  • Alle fracties zich uitspreken over de gepresenteerde stand van zaken,
  • De raad de gelegenheid krijgt aanvullende kaders te stellen, c.q. opdrachten mee te geven ten aanzien van onderstaande deelgebieden:

Wat verwachten we van het college:

Zonneparken:
Het college voor het zomerreces de opbrengst van de bijeenkomsten vertaalt naar concrete voorstellen aan de raad (wáár zijn deze wel mogelijk, met welke omvang en welke gemeentelijke locaties komen in aanmerking, welke aanvragen zijn er binnengekomen en wat stelt het college concreet voor). De indieners hebben recht op duidelijkheid. 

Windmolens:
De noodzaak tot het nemen van duurzaamheidmaatregelen wordt steeds urgenter. Gezien de aard van de problematiek t.a.v. het bereiken van de doelen kunnen we geen enkele mogelijkheid meer a priori uitsluiten, ook windmolens niet. De techniek rondom het rendement heeft sinds 2013 een enorme vlucht genomen. Dat betekent dat ook onderzocht en duidelijk moet worden of, en waar, het plaatsen van windmolens zowel technisch als vanuit maatschappelijk perspectief, binnen onze gemeente kansrijk is.

Gemeentelijke gebouwen:
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om energiebesparing. De afgelopen jaren leek het eerder andersom: de gemeente kan een voorbeeld nemen aan inwoners en organisaties die wél doorpakten. We willen, als eigenaar van de gemeentelijke gebouwen, uiterlijk binnen 3 maanden een concreet plan om de gebouwen te verduurzamen, volgens pakket 3 zoals beschreven in de kadernotitie. 

Faciliteren inwoners en organisaties
Wat kan de Gemeente bijdragen in de stimulatie van duurzaamheid in Woningen en Bedrijfspanden.
1: Dat er  in 2019 (in aanvulling op de huursector) van minimaal 500 woningen in de gemeente een energiescan gemaakt wordt;
2: Dat verenigingen/stichtingen met een accommodatie met een sociaal belang (o.a. sport en cultuur) ook een gratis energiescan kunnen laten maken;
3: Dat deze organisaties onder 2, bij het uitvoeren van de adviezen uit de scan, aanspraak kunnen maken op een eenmalige extra stimuleringsbijdrage a € 500,00 (?)

Roept alle leden van raad en college (met een eigen woning, waarvoor nog geen energiescan gemaakt is) op zich voor 1 juni 2019 aan te melden voor een energiescan van hun eigen woning.

Inzet middelen:
Alle activiteiten op het gebied van strategisch beleid parkeren, en daarmee ambtelijke capaciteit vrijmaken voor de uitvoeringsactiviteiten.