Biodiversiteit

Vogelbescherming roept de provincie op: Toon ambitie

Vogelbescherming Nederland roept iedere provincie op de komende vier jaar vooral veel aandacht te besteden aan weidevogels. Want die vergaat het slecht. Op de site van de Vogelbescherming wordt iedere provincie aangesproken. Hieronder het deel dat Overijssel aangaat, toegespitst op de wulp.

Toon ambitie
Wij roepen politici in Overijssel op in het coalitieakkoord de doelstelling op te nemen dat binnen vier jaar de negatieve trend onder boerenlandvogels stopt en het herstel zich inzet.

Wij roepen de provincie Overijssel concreet op tot het volgende.
• Kom samen met de maatschappelijke organisaties tot concrete doelstellingen voor de belangrijkste boerenlandvogels (naast de prioritaire soorten kan worden gedacht aan watersnip, patrijs en ringmus) en werk bij de uitvoering nauw samen met de maatschappelijke organisaties.
• Optimaliseer het agrarisch natuurbeheer en reservaatbeheer.
• Voor weidevogels een uitbreiding van het aantal hectare aan duurzaam beheerde weidevogelgebieden, hogere waterstanden, striktere ruimtelijke bescherming en betere inrichting met kruidenrijk grasland, flauwe oeversloten en plasdrasgebieden.
• Voor akkervogels een forse uitbreiding van het aantal hectare aan duurzaam beheerde akkervogelgebieden, betere ruimtelijke bescherming en betere inrichting met brede bloemrijke akkerranden, keverbanken en andere elementen die voedsel en beschutting bieden.
• Voor vogels van kleinschalig cultuurland zijn maatregelen noodzakelijk, zoals brede bloemrijke akkerranden, het herstel van houtwallen en erfbeplanting.
• Stuur veel sterker op de prestaties van natuurcollectieven.
• Handhaaf de Wet natuurbescherming: geen verlies meer van vogelnesten, met name door pas te maaien nadat jonge vogels zijn uitgevlogen.
• Treed op tegen het dempen van sloten, landjepik van bermen en het rooien van landschapselementen.
• Dring het gebruik van pesticiden en kunstmest terug. Ook zal stikstofdepositie uit onder andere de landbouw naar een aanzienlijk lager niveau moeten.
• Gebiedsgerichte plannen gericht op het verminderen van predatie zijn in sommige situaties noodzakelijk. Structurele maatregelen zoals het herstellen van de openheid van het landschap, voldoende natte weiden en mogelijk rasters zijn daarbij in principe te prefereren boven afschot.
• Zorg voor een natuurinclusieve benadering van andere uitdagingen in het landelijk gebied. Combineer maatschappelijke winst (klimaat, waterveiligheid, natuur) met bedrijfseconomische perspectieven voor boeren en andere ondernemers.
|• Bied bij de landbouwtransitie boeren en natuur een goed perspectief. Dat draagt ook bij aan een positieve maatschappelijke waardering van de boer.

Wij roepen de provincie Overijssel concreet op onder meer de volgende instrumenten in te zetten (zie hoofdstuk 3).
1. Provinciaal actieplan of provinciaal programma op grond van art. 1.13 Wet natuurbescherming om de staat van instandhouding van akkervogels – met name van patrijs – binnen afzienbare termijn te verbeteren.
2. Betere ruimtelijke bescherming van leefgebieden door de belangrijkste gebieden voor weidevogels en akkervogels onderdeel te maken van Natuurnetwerk Nederland of door ze een andere vorm van ruimtelijke bescherming te geven.
3. Verbetering agrarisch natuurbeheer.
4. Naleving verzekeren van de passieve bescherming van boerenlandvogels (art. 3.1 Wet natuurbescherming) en het stimuleren van de ontwikkeling van een landelijke gedragscode voor de landbouw (art. 3.31 Wet natuurbescherming).