Biodiversiteit Klimaat Leefbaarheid

Iedereen in Salland een boom

Provincie Overijssel biedt vanuit het project Iedereen een Boom subsidie voor kleinschalige boomaanplant. 50% van de kosten van de aanschaf van bomen of bosplantsoen, boompalen en boombanden kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van € 1500,-.

Criteria

  1. de aanvrager is eigenaar van het perceel waar de bomen aangeplant zullen worden kan een verklaring overleggen waaruit blijkt dat de grondeigenaar toestemming geeft om op het betreffende perceel bomen aan te planten;
  2. de bomen die aangeschaft worden:
  • dienen ofwel bosplantsoen te zijn, ofwel bomen met een omtrek van maximaal 12 cm;
  • zijn één van de boomsoorten uit de lijst onderaan deze pagina en bestaan uit drie of meer verschillende boomsoorten;
  • dienen geplant te worden tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021;
  • dienen geplant te worden in Overijssel;
  • worden niet ingezet ten behoeve van de herplantplicht voor reeds gekapte of nog te kappen bomen.

De subsidie bedraagt maximaal € 100,- per boom of bosplantsoen met banden en toebehoren, tot een maximum van 50% van de totale subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500,-.

Een rekenvoorbeeld: voor de aanschaf van 15 bomen met banden en toebehoren à € 80,- per stuk kan dus € 600,- subsidie worden verkregen (15 x € 80,- x 50% = € 600,-). Dat past binnen het minimum van € 500,- en het maximum van € 1.500,-. 

Bekijk ook het nieuwsbericht op onze website en stuur deze door naar andere mogelijk geïnteresseerden!

Praktische informatie

De subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf 5 januari 2021 en moet zijn ontvangen uiterlijk op 1 april 2021 vóór 17.00 uur. De subsidieontvanger is verplicht de bomen uiterlijk in het kalenderjaar 2021 aan te melden op de website van Iedereen een boom. Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten en waterschappen zijn uitgesloten van deelname. De subsidie vraag je aan via de website van provincie Overijssel

Lijst met streekeigen en inheemse bomen en struiken die in aanmerking komen voor de subsidie

Streekeigen en inheemse bomen en struiken zijn  soorten  die  van  nature  in  een  gebied  voorkomen (standplaats) en soorten die hieraan zijn toegevoegd vanuit cultuurhistorisch perspectief (streekeigen). De tabel in onderstaande bijlage laat een overzicht zien van streekeigen en inheemse bomen en struiken. Voor de volledigheid zijn in de lijst zowel inheemse als streekeigen soorten voor Overijssel opgenomen. Inheemse beplanting heeft de voorkeur, zie kolom 3. In deze kolom staat bij veel soorten ook aangegeven of de verspreiding van de soort beperkt zou  moeten worden tot  specifieke  delen van Overijssel.

Bekijk via deze link de volledige tabel met streekeigen en inheemse bomen en struiken. 

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten